Uw pakket aanmelden

Indien u de verzending van een pakket wil aanmelden of u wenst een prijsofferte, vul dan ons aanmeldformulier in.

Ga naar formulier aanmelding/offerte

VP Distri bvba

Industrieweg 4-6
3720 Kortessem
België

T: +32 13/301 787
E info@vpdistri.be
W www.vpdistri.be

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen: Op alle verrichtingen die uitgevoerd worden in het kader van een aan VP DISTRI BVBA toevertrouwde verzendingsopdracht zijn de hierna volgende algemene voorwaarden van toepassing, evenals de Algemene voorwaarden der Expediteurs van België, gepubliceerd in bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1980, voor zover de hierna volgende Algemene voorwaarden in geen afwijkende regeling voorzien. De Algemene voorwaarden der Expediteurs van België zullen op eerste verzoek ter beschikking gesteld worden. Met de algemene of bijzonder voorwaarden van de opdrachtgever zal geen rekening gehouden worden. Bij verzendingsopdrachten met een grensoverschrijdend karakter zullen de bepalingen van de Conventie van Geneve betreffende het internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) van toepassing zijn ingeval van transport over de weg. Ingeval van luchttransport zal de Conventie van Warschau toepassing vinden. En dit telkens voor die gedeelten van het transport waarop voormelde Conventies betrekking hebben.

2. Verplichting van de opdrachtgever: Enkel de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de adequate verpakking van de te verzenden goederen met het oog op het veilig vervoer ervan tegen waterschade, temperatuursinvloeden, enz. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de etikettering van de te verzenden goederen en het correct invullen van de verzendingsnota en alle andere vervoersdocumenten. De opdrachtgever zal naast de prijs voor verzending alle andere kosten dragen die uit de verzending voortvloeien, daarin begrepen zonder echter daartoe beperkt te zijn, douanerechten inklaringskosten, autowegentol, enz. Indien de opdrachtgever op éénzijdige wijze - uitgezonderd overmacht- een bevestigde order zou annuleren, behoudt VP DISTRI BVBA zich het recht voor hetzij de uitvoering te eisen, hetzij een vergoeding te vorderen ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. Zulks doet evenwel geen afbreuk aan het recht op de vergoeding van de integraliteit van de door VP DISTRI BVBA geleden schade te vorderen indien deze hoger zouden zijn.

3. Prijzen en leveringstermijnen: De door VP DISTRI BVBA vermelde prijzen zijn behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst, slechts indicatief en worden opgegeven met uitsluiting van alle bijkomende belastingen en taksen (invoerrechten, BTW, enz.) Indien de kost van de verzending zou verhogen door omstandigheden, onafhankelijk van haar wil (bv. verhoging transportkosten, koerswijziging, enz.) zal VP DISTRI BVBA de aangegeven prijs mogen verhogen in verhouding tot de ontstane kostprijsverhoging. De leveringstermijnen zijn steeds bij benadering gegeven. VP DISTRI BVBA zal naar best vermogen de vooropgestelde leveringstermijn pogen te eerbiedigen. Ingeval van vertraging van de levering zal de opdrachtgever in geen geval de ontbinding kunnen inroepen of enige schadevergoeding van welke aard ook kunnen vorderen.

4. Beperking van aansprakelijkheid: Alle handelingen met betrekking tot de verzending gebeuren voor de rekening en op risico van de opdrachtgever. Ingeval van verlies of beschadiging van de te verzenden goederen is de aansprakelijkheid van VP DISTRI BVBA of van één van haar aangestelden beperkt tot de intrinsieke waarde van de goederen en in elk geval tot een maximumbedrag van € 123,95 per zending, wat ook de oorzaak moge zijn van het verlies of schade. Alle verzekeringen voor het dekken van het transport, ladings- en lossingsrisico’s moeten speciaal en vooral schriftelijk aangevraagd worden door onze opdrachtgevers en moeten schriftelijk bevestigd worden. De reële of intrinsieke waarde van een verzonden goed wordt bepaald in functie tot de wedersamenstellingswaarde ervan op het ogenblik en de plaats waar het aan VP DISTRI BVBA werd toevertrouwd. De weerhouden waarde zal de laagst geschatte zijn volgens voormelde criteria. Met het oog op deze waardebepaling verbindt de opdrachtgever er zich toe om onverwijld en na eerste verzoek alle nodige gegevens en documenten over te maken aan VP DISTRI BVBA of diens verzekeraar.

5. Uitsluiting van aansprakelijkheid: Behoudens een voorafgaandelijke, schriftelijke kennisgeving vanwege de opdrachtgever, welke door VP DISTRI BVBA evenzeer schriftelijk dient bevestigd te worden, zal VP DISTRI BVBA geen enkele aansprakelijkheid dragen ingeval van laattijdige levering, verlies of schade veroorzaakt aan of voortvloeiend uit de verzending van: speciën, effecten, cheques, orderbriefjes en/of aan toonder betaalbaar papier - levende dieren, radioactieve stoffen, edele metalen, al dan niet bewerkt of gemunt, edelgesteente, parels en juwelen, goederen die bijzonder onderhevig zijn aan verbranding, ontploffing, invreting en ontbrandbaarheid, glas en glaswerk, vloeistoffen en gassen, bederfelijke goederen. De opdrachtgever zal er zich van onthouden verzendingen te laten verrichten van goederen waarvan het bezit en/of vervoer, behoudens speciale vergunning onwettig is. VP DISTRI BVBA zal evenmin enige aansprakelijkheid dragen voor de uitwisseling of elke andere schade veroorzaakt door elektrische of magnetische verschijnselen aan magnetische kaarten, herproducties, elektronische of fotografische beelden of aan opnamen, onder welke vorm dan ook. VP DISTRI BVBA kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving. VP DISTRI BVBA zal daarenboven niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies, schade of niet levering ten gevolge van overmacht of een vreemde oorzaak. VP DISTRI BVBA zal evenmin aansprakelijk zijn voor de laattijdige levering ingevolge overmacht of een vreemde oorzaak (bv weersomstandigheden, staking, mechanische problemen, uitzonderlijke verkeershinder, enz.). VP DISTRI BVBA zal geen aansprakelijkheid dragen voor enig schadegeval dat veroorzaakt door derden of dat door toedoen van de opdrachtgever is kunnen ontstaan, zo bijvoorbeeld door de onvolledige of inadequate verpakking van goederen of de onvolledige of onjuiste opgaven van de bestemming. Ingeval van rembourszending zal VP DISTRI BVBA geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de eventuele onregelmatigheid, het gebrek aan provisionering of het verlies van de door de bestemmeling overgedragen cheques), wissels, orderbriefjes en/of aan toonder betaalbare documenten. Indien in het kader van de rembourszending speciën worden overgedragen aan VP DISTRI BVBA, zal deze laatste geen aansprakelijkheid dragen voor het eventuele verlies of een beschadiging van de speciën.

6. Klachten: Alle klachten moeten op straffe van verval schriftelijk aan de maatschappelijke zetel van VP DISTRI BVBA gemeld worden binnen een termijn van 8 dagen na aflevering van de goederen of in geval van niet aflevering na de datum waarop de levering was vooropgesteld. Laattijdige klachten zullen niet in aanmerking genomen worden.

7. Betaling: Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van VP DISTRI BVBA, uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Elke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk geprotesteerde factuur wordt geacht definitief aanvaard te zijn. Elk verschuldigd bedrag dat niet betaald is op de vervaldag zal van rechtswege door het enkel vervallen van de termijn, zonder aanmaning en zonder noodzaak van een akte, een intrest dragen van 1% per maand. Een aangevangen maand zal als een volledige maand gelden. Daarenboven zal door het feit alleen van niet betaling op de vervaldag en zonder noodzaak van een aanmaning het bedrag van de factuur forfaitair en onverminderbaar verhoogd worden met 15% ten titel van schadevergoeding met een minimum van € 37,19.

8. Toepasslijk recht: Op alle verrichtingen die uitgevoerd worden in het kader van een aan VP DISTRI BVBA toevertrouwde verzendingsopdracht is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De eventuele ongeldigheid van één of meerdere clausules van voorliggende algemene voorwaarden brengt geenszins de ongeldigheid van de overige clausules met zich.

9. Geschillen: In geval van betwisting zal naargelang de aard van het bedrag van de betwisting, enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, de Rechtbank van Koophandel te Hasselt of de Vrederechter van het kanton Hasselt bevoegd zijn. .

CONDITIONS GENERALES

1. Généralités: Les conditons générales suivantes ainsi que les oonditions générales des Expediteurs de Belgique publiées en annexe du Monteur Beige du 24 juillet 1980 sont d’application sur toutes les activités qui sont exécutées dans le cadre d’un envoi confié à VP DISTRI BVBA. Les conditions générales des Expéditeurs de Belgique seront seulement d’application pour toutes les modalités qui ne sont pas prévues par les conditions générales suivantes. Les Conditions générales des Expéditeurs de Belgique sont disponibles sur demande. Les conditions générales ou particuliéres des clients ne sont pas prises en compte. En cas d’envois internationaux, les dispositions de le convention de Geneve concernant le transport international de marchandises per route (CMR) seront d’application en ces de transport par route. La convention de Varsoivie sera d’application en cas de transport aérien. Et ce, pour toutes les parties du transport pour Iesquelles les conventions citées sont d’application.

2. Obligations du dient: Le dient est entièrement responsable de l’embellage convenable des marchandises à transporter. Cet emballage doit permettre un transport sûr, gerantit contre les dégâts de eaux, les changements de température, etc. Le client est I’également responsable de l’étiquetage des marchendises et des renseignements à indiquer sur la note d’envoi ou surtout document relatif à l’envoi. Le dient payera, outre le pris d’envoi tous les autres frais relatifs, y compris sans que cette liste soit limitative, les droits de douane, coûts de dédouanement, péages, etc. “Si le client annule unilatéralement une commande confirmée - sauf cas de force majeure - VP DISTRI BVBA se réserve le droit d’exiger soit l’exécution, soit une indemnité à conurrence de 30% de la valeur de la commande. Cette disposition n’entraine aucun préjudice du droit d’exiger l’indemnisation, dans son intégralité, du dommage subi per VP DISTRI BVBA, ci le dit dommage devait être supérieur.”

3. Prix de délais de livraison: Les pris proposés per VP DISTRI BVBA sont, sauf convention écrite contraire, seulement indicatifs et ne comprennent pas les impôts et taxes supplementaires (droit d’importation, TVA, etc.) Au cas ù le coût de l’envoi devrait augmenter pour des circonstances indépendentes de Ia volonté de VP DISTRI BVBA (par ex.: augmentation des frais de transport, modification du cours des changes, ...) VP DISTRI BVBA pourra augmenter Ia pris de I’envoi proportionellement à cette augmentation. Les délais de livraison sont fournis à titre indicatif. VP DISTRI BVBA fera tout son possible pour les respecter. En cas de retard de livraison, le client ne pourra aucun cas invoquer la résolution ou ne pourra exiger de dédommagement de quelque nature que ce soit.

4. Exonération de responsabilité: La client prend à ses risques et périls tous les actes relatifs à l’envoi. En cas de perte ou endimmagement de marchandise la responsabilité de VP DISTRI BVBA est limitée à Ia valeur intrinsèque des marchanises et ce, dans tout les cas; mème en cas de faute grave de la part de VP DISTRI BVBA ou d’un de ses préposés. La somme maximale remboursée est de € 123,95 par envoi, quel que soit la cause de la perte ou du dégat. Toutes assurances pour couvrir les risques de transport et de déchargement, doiventêtre spécialemans et préalablement demandées par écrit par nos commettants et doivent étre confirmées par nous par écrit. La valeur réelle ou intrinsèque des marchandises est déterminée en fonction de la valeur de reconstitution des marchandises au moment et à l’endroit où elle ont été confiées à VP DISTRI BVBA. Seul l’estimation la plus basse suivant les critères pré-cités est renseignements et documents nécessaires à VP DISTRI BVBA ou à l’assureur qui permettant de léterminer la valeur des marchandises.

5. Absence de responsabilité: Sauf avis écrit préalable da client confirmé par écrit par VP DISTRI BVBA, la responsabilité de VP DISTRI BVBA ne sera nullement invoquée lors de le livraison tardive, la perte ou des dégats causés à ou résultant de l’envoi de: ecpèces, titres, cheques, billets d’ordre et/ou documents payables au porteur - animaux vivante - matieres et produits radio - actifs métaux précieux qu’il soit travaillé, monnayé ou non, pierres précieuses, perles bijoux - marchandises particulièrement inflammables, explosives, ou corrosives - verres et articles en verre - liquides et gaz - marchandises périssables. La client s’abstiendra de tout envoi de marchandises dont la possession et la transport sont illégaux à moins d’avoir une licence spéciale. VP DISTRI BVBA ne sera nullement responsable de l’effacement ou de tout autre dégat dû à des phénomènes électriques ou magnétiques causés à des cartes magnétiques, reproductions; images électroniques ou photographiques ou à des enrégistrements sous quelque torme que ce soit. VP DISTRI BVBA n’assumera aucune responsabilité en cas de perte, de dégats ou d’une livraison non faite suite à un cas de force majeure ou à une cause étrange (conditions atmosphèriques, grève, problème, mécanique, problème de circulation exeptionnel, etc.) La responsabilité de VP DISTRI BVBA ne peut être invoqué par tout cas de dégat causé par des tiers ou qui pourrait survenir suite à une action du client (par exemple: emballage incomplet ou inadéquat des marchandises ou renseignements incompletes ou erronés à la destination). En cas d’envoi contre-remboursement, VP DISTRI BVBA n’assumera aucune responsabilité en cas d’irrégularité, de manque de provision ou en cas de perte de chèques, traites, billets d’ordre et documents payables au porteur, remis par le destinataire. Si en cas d’envois contraremboursement, des espèces sont transportés par VP DISTRI BVBA, ce dernier ne porters aucune responsabilité pour l’aventuelle perte ou les eventuels dommages de cas espèces.

6. Plaintes: Sous peine de nullité, toutes les plaintes doivent êtreenvoyées par écrit au siège social de VP DISTRI BVBA dans un délai de 8 jours après livraison des marchandises ou en cas de non livraison des marchandises ou en cas de non livraison après la date pour laquelle la livraison était programmé. Les plainte tardives ne seront pas prises en compte.

7. Payement: Toutes les factures sont payables au comptant exclusivement que siège social de VP DISTRI BVBA endéans les 15 jours suivant la date de la facture. Toutes les factures sont considérées comme acceptées sauf en cas de réserve écrite émise endéans tes 8 jours après réception de la facture. Toute somme due impayée à l’echèance sera de plein droit et sans nécessité d’une mise en demeure ou d’un acte écrit, majorée d’un intérêt d’1% par mois. Un mois entammé est considéré comme complet. L’impayé entraînera une augmentation forfaitaire et irréductible de la facture de 15% à titre de clause pénale avec un minimum de € 37,19.

8. Droit applicable: Seul le droit belge et d’application sur tous les actes exécutés dans le cadres d’un envoi confié à VP DISTRI BVBA. L’éventuelle nullité d’une ou de plusiers clause(s) des présentes conditions générales n’entraîne pas la nullité des autres.

9. Compétence: En cas de conflict, le Tribulal de Première Instance d’Hasselt, Le Tribunal de commerce d’Hasselt ou le juge de Paix du canton d’Hasselt sera compétent suivant la nature et l’importance du litige.